لقی شێخانی یەکێتی زانایان سەردانی ئەوقافی قەزای شێخان دەکات

ئه فرو روژا ئيك شه مبى ريكه فتى /٢٠٢١/١/١٧ شاندى لقا شيخان زانايان ب سه رپه رشتيا به ريز (ملا سعيد مجيد امين) ئه ندامى ئه نجومه نا سه ركردايه تيا ئيكه تيا زاناييت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى و به ربرسى لقا شيخان زانايان سه ره دانا ريفه به ريا ئاوقافا قەزا شيخان كر وژلايى به ريز (مهندس خيري) ريفه به رى فه رمانگه ها نافبرى هاته بيشوازى كر ن و مه ره م ل فى سه ره دانى بيروزبايى بو ژبه ريز (مهندس خيري) كو ده ست ب كاربوى.